IMG_5192

1959 Austin Healey Sprite Mk1 “Frog eye”