IMG_5183

1959 Austin Healey Sprite Mk1 “Frog eye”